جنبش علمداران موعود

به زودی... می خواهیم مانند عباس شویم برای او

جنبش علمداران موعود

به زودی... می خواهیم مانند عباس شویم برای او

جنبش علمداران موعود

گام اول؛ خودسازی

گام دوم؛توکل

گام سوم؛اتحاد

گام نهایی؛خدمت

آخرین نظرات

در عصری به دنیا آمدیم که آهنگ گریه هامان باید تقیه می داشت.


صدای شیر خواستنمان نباید همسایه را بیدار می کرد.


اگر جایمان کثیف می شد ، مادر با اشک حلقه زده در چشم باید تمامش را تمیز می کرد.

مادر تمام کارها را می کرد تا مبادا همسایه به فکر جای ما باشد.


مبادا فکر کند گرسنه ایم...

آسیب دیده ایم...

مادر تمام مسائلمان را بر طرف می کرد.

مادری که گفت هرگز از انجام وظایفش خسته نمی شود...

مادری که هرگز از تأدیب ما ناامید نمی شود...روزی می رسد که اگر این نعمت را قدر ندانیم همسایه با جارو به دنبالمان خواهد افتاد.


*****

*****

*****

*****

*******

*****

**

*

*

***

*****

*******

****

****

****

دیگر گرسنگی...

خستگی...

عقب ماندگی...

پیشرفت...

تحصیل ما...

برای او معنا ندارد.


فقط می خواهد بزرگ خانه باشد  --->  ((( با جارو )))حواسمان باشد ... !

 نویسنده؛ سیده سعیده حسینی